Explosiebeveiliging voor omgevingssimulatiekamers

ATEX-richtlijnen voor uw veiligheid

Het ontstaan van explosiegevaarlijke mengsels kan een ongewenst of gewenst resultaat tijdens de test zijn.
Een brandbare of explosieve stof (bijv. vloeistof, gas) ontstaat bij de test en komt in de atmosfeer van de testruimte.
Een gasmengsel is explosief wanneer de gasconcentratie van de stof binnen bepaalde specifieke grenzen voor de stof ligt.
Deze grenzen worden aangeduid met LEL (Lower Explosion Limit of onderste explosiegrens) en UEL (Upper Explosion Limit of bovenste explosiegrens) en worden gespecificeerd op de veiligheidsinformatiebladen van de stof.
In geval van brand- of explosiegevaar moeten afhankelijk van het risicopotentieel (risico’s) veiligheidsmaatregelen op de locatie worden genomen.
Aangezien onze apparaten zijn uitgerust met armaturen die essentieel zijn voor het functioneren van het apparaat, zoals bijv. verwarmingen, verlichting enz., zijn er mogelijke ontstekingsbronnen aanwezig.
Wij kunnen onze apparaten zodanig wijzigen en aanvullen d.w.z. uitrusten met veiligheidsinrichtingen, dat ze voldoen aan de ATEX-richtlijnen.
Hiertoe zijn verschillende gegevens nodig.


Explosiebescherming en ATEX

Inleiding ATEX

Wat zijn ATEX-richtlijnen?

Met de term ATEX (Franse afkorting voor ATmosphère EXplosible) wordt de Europese regelgeving behandeld voor het veilige gebruik van industrie-installaties en -apparaten in omgevingen of omstandigheden met een hoog explosierisico.

Voor de implementatie werden 2 richtlijnen samengesteld, 99/92/EG en 2014/34/EU. Beide richtlijnen zijn bindend; wanneer deze richtlijnen niet worden voldaan is een installatie van explosiegevaarlijke of beschermde systemen niet meer toegestaan.


Inleiding ATEX

De richtlijn 99/92/EG beschrijft de plichten van de systeemoperator, de 2014/34/EU beschrijft de plichten van de fabrikant.

De belangrijkste plicht van de systeemoperator is de beoordeling van het gevaar en de indeling van risicozones binnen een systeem.
De fabrikant van het apparaat is verplicht om de classificatie en aanduiding van zijn apparaten uit te voeren volgens hun ontbrandingsgevaar door explosiegevaarlijke mengsels, zogeheten apparaatcategorieën. Deze plicht is ook tegelijkertijd de link tussen systeemoperator en apparaatfabrikant.


Plichten van de systeemoperator

De systeemoperator heeft de volgende plichten volgens de industriële veiligheidsvoorschriften:

1. Uitvoering van een risicobeoordeling
De operator is verplicht om een risicobeoordeling uit te voeren van de systemen en de werkinstrumenten die gecontroleerd moeten worden.

2. Opstelling van een explosiebeveiligingsdocument
Overeenkomstig het individuele risico moet de operator of de systeemfabrikant gepaste explosiebeveiligingsmaatregelen nemen.


Indeling in zones

De indeling in zones van de gebieden met explosiegevaar dient voor de vastlegging en bepaling van de beveiligingsvereiste

Zone 0:
Gebied waarin een atmosfeer met explosiegevaar voortdurend of langdurig of vaak voorhanden is.
Zone 1:
Gebied waarin een atmosfeer met explosiegevaar af en toe voorhanden is.
Zone 2:
Gebied waarin bij normaal gebruik geen rekening gehouden moet worden met een atmosfeer met explosiegevaar; wanneer het explosiegevaar echter optreedt, is dit slechts zelden of kortdurend.


Plichten van de fabrikant van het apparaat:

Wij nemen onze plichten als fabrikant van het apparaat zeer ernstig en hebben vele jaren expertise opgebouwd over dit onderwerp.

Onze temperatuur- en klimaattestapparaten worden conform richtlijn 2014/34/EU ingedeeld in de apparaatgroep II. Deze apparaatgroep is opgedeeld in 3 categorieën


Algemene beveiligingsmaatregelen

Vraag het ons

De primaire explosiebeveiliging komt op de eerste plaats van de explosiebeveiliging. De secundaire explosiebeveiliging wordt vervolgens toegepast wanneer door primaire explosiebeveiliging geen voldoende veiligheid gewaarborgd kan worden, of wanneer de primaire explosiebeveiliging niet kan worden toegepast. De tertiaire explosiebeveiliging is slechts van toepassing wanneer zowel de primaire als ook de primaire explosiebeveiliging aantoonbaar niet toegepast kan worden.


Individuele oplossing op maat

Contact opnemen

De toepasselijke beveiligingsinrichtingen bieden steeds een oplossing die individueel is aangepast.

De basis hiervoor is een modulesysteem, dat een of meer beveiligingsmodules combineert

Gebruik hiertoe onze gids. Wij kunnen u ook persoonlijk helpen.

Hier kunt u ook de ATEX-controlelijst downloaden

Controlelijst voor de risicobeoordeling en bepaling van de explosiebeveiligingszones voor testruimte en installatieruimte