หัวข้อปัจจุบัน

ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับ Weiss Technik

เดือน: ทุกเดือน
 • ทุกเดือน
 • July 2020
 • September 2020
 • October 2020
 • November 2020
ประเทศ: ทั่วโลก
 • ทั่วโลก
 • China
 • Deutschland
 • Germany
 • Korea
 • Singapur
 • USA
Extbase Variable Dump
array(6 items)
  settings => array(10 items)
   detailUid => '282' (3 chars)
   detailMesseUid => '283' (3 chars)
   detailSymposiumUid => '450' (3 chars)
   overviewUid => '278' (3 chars)
   overviewMesseUid => '280' (3 chars)
   overviewSymposiumUid => '449' (3 chars)
   archiveUid => '281' (3 chars)
   rootUid => '59' (2 chars)
   flexform => array(4 items)
     main => array(5 items)
      form => '1' (1 chars)
      confirmation => '0' (1 chars)
      optin => '0' (1 chars)
      moresteps => '0' (1 chars)
      pid => '' (0 chars)
     receiver => array(5 items)
      name => '' (0 chars)
      email => '' (0 chars)
      fe_group => '' (0 chars)
      subject => '' (0 chars)
      body => '<p>{powermail_all}</p>' (22 chars)
     sender => array(4 items)
      name => '' (0 chars)
      email => '' (0 chars)
      subject => '' (0 chars)
      body => '<p>{powermail_all}</p>' (22 chars)
     thx => array(2 items)
      body => '<p>{powermail_all}</p>' (22 chars)
      redirect => '' (0 chars)
   switchDivision => '5' (1 chars)
  countries => array(6 items)
   0 => 'China' (5 chars)
   1 => 'Deutschland' (11 chars)
   2 => 'Germany' (7 chars)
   3 => 'Korea' (5 chars)
   4 => 'Singapur' (8 chars)
   5 => 'USA' (3 chars)
  fairs => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\QueryResultprototypeobject (12 items)
   0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=560, pid=142)
     titel => protected'infraKon Karlsruhe 2020' (23 chars)
     slug => protected'schunkinfrakon-berlin-2020-2' (28 chars)
     location => protected'Karlsruhe' (9 chars)
     country => protected'Deutschland' (11 chars)
     dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-07-08T02:00:00+02:00, 1594166400)
     dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-07-08T02:00:00+02:00, 1594166400)
     company => protected'Weiss Klimatechnik GmbH' (23 chars)
     booth => protected'Hotel-Restaurant ERBPRINZ, Rheinstraße 1, 76275 Ettlingen
www.erbprinz.de' (75 chars)
     fairId => protected'174' (3 chars)
     event => protected'151' (3 chars)
     person => protected'Mathias Köster' (15 chars)
     email => protected'' (0 chars)
     text => protected'Vortrag: Mathias Köster
Trends zur Kühlung von Hyperscale-Rechenzentren

            Doppelboden vs. Rückluftdecke - Kaltgang vs. Warmgang - CRAC vs. CoolW@ll®
            . Anmeldung: <a href="http://www.infrakon.de/pages/rechenzentrumstour-24/
            anmeldung.php" target="_blank" style="text-decoration:underline">http://www.
            infrakon.de/pages/rechenzentrumstour-24/anmeldung.php</a>
' (361 chars) url => protected'http://www.infrakon.de/pages/rechenzentrumstour-24/anmeldung.php' (64 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=42756, pid=142) uidLocal => protected8438 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobject objectManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfiltered concreteConfigurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\FrontendConfigurationManagersingletonobject flexFormService => protectedTYPO3\CMS\Core\Service\FlexFormServicesingletonobject configuration => protectedarray(4 items) userFunc => 'TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run' (37 chars) extensionName => 'CcNews' (6 chars) pluginName => 'Newsplugin' (10 chars) vendorName => 'Conception' (10 chars) contentObject => protectedTYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRendererprototypeobjectfiltered objectManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManagersingletonobjectfiltered typoScriptService => protectedTYPO3\CMS\Core\TypoScript\TypoScriptServiceprototypeobject extensionName => protected'CcNews' (6 chars) pluginName => protected'Newsplugin' (10 chars) configurationCache => protectedarray(1 item) ccnews_newsplugin => array(9 items)max depth environmentService => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentServicesingletonobject environmentService => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentServicesingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected42756 (integer) _localizedUid => protected42756 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected42756 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entity (uid=5, pid=435) titel => protected'Weiss Technik' (13 chars) uid => protected5 (integer) _localizedUid => protected5 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected5 (integer)modified pid => protected435 (integer) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30910000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=6, pid=5303) titel => protected'Air Solutions' (13 chars) uid => protected6 (integer) _localizedUid => protected6 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected6 (integer)modified pid => protected5303 (integer) eintrittskarte => protectedTRUE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected560 (integer) _localizedUid => protected560 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected560 (integer)modified pid => protected142 (integer)
1 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=561, pid=142) titel => protected'infraKon Düsseldorf 2020' (25 chars) slug => protected'schunkinfrakon-berlin-2020-3' (28 chars) location => protected'Düsseldorf' (11 chars) country => protected'Deutschland' (11 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-07-09T02:00:00+02:00, 1594252800) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-07-09T02:00:00+02:00, 1594252800) company => protected'Weiss Klimatechnik GmbH' (23 chars) booth => protected'Hotel "Schloss Friedestrom",Parkstraße 2, 41541 Dormagen-Zons www.friedest
            rom.de
' (82 chars) fairId => protected'171' (3 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'Mathias Köster' (15 chars) email => protected'' (0 chars) text => protected'Vortrag: Mathias Köster Trends zur Kühlung von Hyperscale-Rechenzentren
            Doppelboden vs. Rückluftdecke - Kaltgang vs. Warmgang - CRAC vs. CoolW@ll®
            . Anmeldung: <a href="http://www.infrakon.de/pages/rechenzentrumstour-24/
            anmeldung.php" target="_blank" style="text-decoration:underline">http://www.
            infrakon.de/pages/rechenzentrumstour-24/anmeldung.php</a>
' (361 chars) url => protected'http://www.infrakon.de/pages/rechenzentrumstour-24/anmeldung.php' (64 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=42757, pid=142) uidLocal => protected8438 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected42757 (integer) _localizedUid => protected42757 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected42757 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30910000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=5303) eintrittskarte => protectedTRUE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected561 (integer) _localizedUid => protected561 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected561 (integer)modified pid => protected142 (integer)
2 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=403, pid=142) titel => protected'ICBC 2020' (9 chars) slug => protected'icbc-intern-cannabis-conference' (31 chars) location => protected'Berlin' (6 chars) country => protected'Deutschland' (11 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-07-29T02:00:00+02:00, 1595980800) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-07-31T02:00:00+02:00, 1596153600) company => protected'Weiss Klimatechnik GmbH' (23 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'520' (3 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'gerlinde.schowalter@weiss-technik.com' (37 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://internationalcbc.com/' (29 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=34657, pid=142) uidLocal => protected6174 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected34657 (integer) _localizedUid => protected34657 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected34657 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30910000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=5303) eintrittskarte => protectedTRUE socialshare => protectedTRUE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected403 (integer) _localizedUid => protected403 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected403 (integer)modified pid => protected142 (integer) 3 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=410, pid=142) titel => protected'ADKA Kongress 2020' (18 chars) slug => protected'adka-kongress' (13 chars) location => protected'Dresden' (7 chars) country => protected'Deutschland' (11 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-07-29T02:00:00+02:00, 1595980800) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-07-31T02:00:00+02:00, 1596153600) company => protected'Weiss Klimatechnik GmbH' (23 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'242' (3 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'gerlinde.schowalter@weiss-technik.com' (37 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.adka.de/index.cfm?CFID=57445814&CFTOKEN=44045675&at=Home' (68 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=34666, pid=142) uidLocal => protected6150 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected34666 (integer) _localizedUid => protected34666 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected34666 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30910000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=5303) eintrittskarte => protectedTRUE socialshare => protectedTRUE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected410 (integer) _localizedUid => protected410 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected410 (integer)modified pid => protected142 (integer) 4 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=303, pid=142) titel => protected'Automotive Testing Expo China 2020' (34 chars) slug => protected'automotive-testing-expo-china' (29 chars) location => protected'Shanghai' (8 chars) country => protected'China' (5 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-09-14T02:00:00+02:00, 1600041600) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-09-16T02:00:00+02:00, 1600214400) company => protected'Weiss Technik North America, Inc/CSZ Brand' (42 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'273' (3 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'gerlinde.schowalter@weiss-technik.com' (37 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'http://www.testing-expo.com/china/en/' (37 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=42719, pid=142) uidLocal => protected8424 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected42719 (integer) _localizedUid => protected42719 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected42719 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc3fba0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=5, pid=5303) titel => protected'Environmental Simulation' (24 chars) uid => protected5 (integer) _localizedUid => protected5 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected5 (integer)modified pid => protected5303 (integer) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected303 (integer) _localizedUid => protected303 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected303 (integer)modified pid => protected142 (integer) 5 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=396, pid=142) titel => protected'Data Centre World 2020' (22 chars) slug => protected'data-centre-world' (17 chars) location => protected'Singapur' (8 chars) country => protected'Singapur' (8 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-14T02:00:00+02:00, 1602633600) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-15T02:00:00+02:00, 1602720000) company => protected'Weiss Klimatechnik GmbH' (23 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'411' (3 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'gerlinde.schowalter@weiss-technik.com' (37 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.datacentreworld.com/' (32 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=34539, pid=142) uidLocal => protected6136 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected34539 (integer) _localizedUid => protected34539 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected34539 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30910000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected396 (integer) _localizedUid => protected396 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected396 (integer)modified pid => protected142 (integer) 6 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=521, pid=142) titel => protected'The Battery Show Europe 2020' (28 chars) slug => protected'schunkthe-battery-show-europe-2020' (34 chars) location => protected'Stuttgart' (9 chars) country => protected'Germany' (7 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-15T02:00:00+02:00, 1602720000) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-17T02:00:00+02:00, 1602892800) company => protected'Weiss Umwelttechnik GmbH, Schunk Sonosystems GmbH' (49 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'' (0 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'gerlinde.schowalter@weiss-technik.com' (37 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.thebatteryshow.eu/en/Home.html' (42 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=42700, pid=142) uidLocal => protected8403 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected42700 (integer) _localizedUid => protected42700 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected42700 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) 000000001bdc3da30000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entity (uid=2, pid=435) titel => protected'Schunk Sonosystems' (18 chars) uid => protected2 (integer) _localizedUid => protected2 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected2 (integer)modified pid => protected435 (integer) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000001bdc3db50000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entity (uid=7, pid=5303) titel => protected'Sonosystems' (11 chars) uid => protected7 (integer) _localizedUid => protected7 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected7 (integer)modified pid => protected5303 (integer) 000000001bdc3fba0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected521 (integer) _localizedUid => protected521 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected521 (integer)modified pid => protected142 (integer) 7 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=539, pid=142) titel => protected'InterBattery' (12 chars) slug => protected'schunkinterbattery' (18 chars) location => protected'Seoul' (5 chars) country => protected'Korea' (5 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-21T02:00:00+02:00, 1603238400) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-23T02:00:00+02:00, 1603411200) company => protected'JFM Tech, Weiss Umwelttechnik GmbH' (34 chars) booth => protected'' (0 chars) fairId => protected'790' (3 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'' (0 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'http://interbattery.or.kr/en/' (29 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=42724, pid=142) uidLocal => protected8431 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected42724 (integer) _localizedUid => protected42724 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected42724 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc3fba0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedTRUE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected539 (integer) _localizedUid => protected539 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected539 (integer)modified pid => protected142 (integer) 8 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=419, pid=142) titel => protected'Automotive Testing Expo USA 2020' (32 chars) slug => protected'automotive-testing-expo-usa' (27 chars) location => protected'Novi, MI' (8 chars) country => protected'USA' (3 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-27T01:00:00+01:00, 1603756800) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-29T01:00:00+01:00, 1603929600) company => protected'Weiss Technik North America, Inc/CSZ Brand' (42 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'274' (3 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'gerlinde.schowalter@weiss-technik.com' (37 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.testing-expo.com/usa/en/' (36 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=42703, pid=142) uidLocal => protected8407 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected42703 (integer) _localizedUid => protected42703 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected42703 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc3fba0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=5303) eintrittskarte => protectedTRUE socialshare => protectedTRUE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected419 (integer) _localizedUid => protected419 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected419 (integer)modified pid => protected142 (integer) 9 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=537, pid=142) titel => protected'Automotive Technology Expo' (26 chars) slug => protected'schunkautomotive-technology-expo' (32 chars) location => protected'Seoul' (5 chars) country => protected'Korea' (5 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-28T01:00:00+01:00, 1603843200) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-10-30T01:00:00+01:00, 1604016000) company => protected'JFM Tech, Weiss Umwelttechnik GmbH' (34 chars) booth => protected'Coex, Seoul' (11 chars) fairId => protected'272' (3 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'' (0 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'http://www.automotiveexpo.org/sub.asp?maincode=503&sub_sequence=707&sub_sub_
            sequence=
' (85 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=42721, pid=142) uidLocal => protected8429 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected42721 (integer) _localizedUid => protected42721 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected42721 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc3fba0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedTRUE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected537 (integer) _localizedUid => protected537 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected537 (integer)modified pid => protected142 (integer)
10 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=522, pid=142) titel => protected'15. Kongress für Krankenhaushygiene 2020' (41 chars) slug => protected'schunkkongress-deutsche-gesellschaft-krankenhaushygiene-2020' (60 chars) location => protected'Berlin' (6 chars) country => protected'Germany' (7 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-11-01T01:00:00+01:00, 1604188800) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-11-04T01:00:00+01:00, 1604448000) company => protected'Weiss Klimatechnik GmbH' (23 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'' (0 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'gerlinde.schowalter@weiss-technik.com' (37 chars) text => protected'' (0 chars) url => protected'https://www.krankenhaushygiene.de/informationen/' (48 chars) logo => protectedNULL division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30910000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedTRUE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected522 (integer) _localizedUid => protected522 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected522 (integer)modified pid => protected142 (integer) 11 => Conception\CcNews\Domain\Model\Messeprototypepersistent entity (uid=305, pid=142) titel => protected'Electronica 2020' (16 chars) slug => protected'electronica' (11 chars) location => protected'Munich' (6 chars) country => protected'Germany' (7 chars) dateStart => protectedDateTimeprototypeobject (2020-11-10T01:00:00+01:00, 1604966400) dateEnd => protectedDateTimeprototypeobject (2020-11-13T01:00:00+01:00, 1605225600) company => protected'Weiss Umwelttechnik GmbH' (24 chars) booth => protected'Open' (4 chars) fairId => protected'S280' (4 chars) event => protected'151' (3 chars) person => protected'' (0 chars) email => protected'gerlinde.schwolater@weiss-technik.com' (37 chars) text => protected'Die Messe electronica ist die internationale Leitmesse der Elektronik-Indust
            rie. Welche Komponenten, Systeme oder Anwendungen neue Entwicklungen wie Sma
            rt Home oder Connected Car erst möglich machen, zeigt sich zu allererst hie
            r. Natürlich gehören wir auch in diesem Jahr zu den Austellern dieser w
            ichtigen Messe. Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch auf unserem Stand ein
            . Entdecken Sie unsere Neuheiten und Innovationen, diskutieren Sie mit uns d
            ie aktuellen Trends im Bereich der Kältemittelversorgung. Erfahren Sie, wie
             Sie Ihr Testing nachhaltig und zukunftssicher machen. The electronica tr
            ade fair is the leading international fair of the electronics industry. The
            components, systems or applications that make new developments such as Smart
             Home or Connected Car even possible, are shown there the very first time.
             This year again, we are one of the exhibitors on this leading fair. Pleas
            e visit our booth! Discover our new products and innovations, and discuss ab
            out the current trends in the field of refrigerant supply. Learn how to make
             your testing sustainable and future-proof.
' (1107 chars) url => protected'https://electronica.de/index-2.html' (35 chars) logo => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=19911, pid=142) uidLocal => protected4574 (integer) configurationManager => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManagersingletonobjectsee above originalResource => protectedNULL uid => protected19911 (integer) _localizedUid => protected19911 (integer)modified _languageUid => protected0 (integer)modified _versionedUid => protected19911 (integer)modified pid => protected142 (integer) division => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc30cc0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\Divisionprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=435) businessunit => protectedTYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000001bdc3fba0000000005e5a7f0 => Conception\CcNews\Domain\Model\BusinessUnitprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=5303) eintrittskarte => protectedFALSE socialshare => protectedFALSE isofilter => protected'filter-3' (8 chars) uid => protected305 (integer) _localizedUid => protected305 (integer)modified _languageUid => protected-1 (integer)modified _versionedUid => protected305 (integer)modified pid => protected142 (integer)
divisions => 'none' (4 chars) months => array(4 items) month07 => array(2 items) 0 => DateTimeprototypeobjectsee above (2020-07-29T02:00:00+02:00, 1595980800) 1 => '.filter--month07' (16 chars) month09 => array(2 items) 0 => DateTimeprototypeobjectsee above (2020-09-14T02:00:00+02:00, 1600041600) 1 => '.filter--month09' (16 chars) month10 => array(2 items) 0 => DateTimeprototypeobjectsee above (2020-10-28T01:00:00+01:00, 1603843200) 1 => '.filter--month10' (16 chars) month11 => array(2 items) 0 => DateTimeprototypeobjectsee above (2020-11-10T01:00:00+01:00, 1604966400) 1 => '.filter--month11' (16 chars) businessunits => array(9 items) businessdiv6 => array(2 items) 0 => 'Air Solutions' (13 chars) 1 => '.business--div6' (15 chars) businessdiv9 => array(2 items) 0 => 'Mobility Carbon' (15 chars) 1 => '.business--div9' (15 chars) businessdiv8 => array(2 items) 0 => 'OptoTech' (8 chars) 1 => '.business--div8' (15 chars) businessdiv5 => array(2 items) 0 => 'Environmental Simulation' (24 chars) 1 => '.business--div5' (15 chars) businessdiv10 => array(2 items) 0 => 'Sinter Metals' (13 chars) 1 => '.business--div10' (16 chars) businessdiv11 => array(2 items) 0 => 'Career' (6 chars) 1 => '.business--div11' (16 chars) businessdiv1 => array(2 items) 0 => 'Industry' (8 chars) 1 => '.business--div1' (15 chars) businessdiv7 => array(2 items) 0 => 'Sonosystems' (11 chars) 1 => '.business--div7' (15 chars) businessdiv4 => array(2 items) 0 => 'Transit Systems' (15 chars) 1 => '.business--div4' (15 chars)

infraKon Karlsruhe 2020

Date: 08.07.2020 - 08.07.2020
Location: Karlsruhe, Deutschland
Exhibitor: Weiss Klimatechnik GmbH
Section: Air Solutions

ดูรายละเอียด

infraKon Düsseldorf 2020

Date: 09.07.2020 - 09.07.2020
Location: Düsseldorf, Deutschland
Exhibitor: Weiss Klimatechnik GmbH
Section: Air Solutions

ดูรายละเอียด

ICBC 2020

Date: 29.07.2020 - 31.07.2020
Location: Berlin, Deutschland
Exhibitor: Weiss Klimatechnik GmbH
Section: Air Solutions

ดูรายละเอียด

ADKA Kongress 2020

Date: 29.07.2020 - 31.07.2020
Location: Dresden, Deutschland
Exhibitor: Weiss Klimatechnik GmbH
Section: Air Solutions

ดูรายละเอียด

Automotive Testing Expo China 2020

Date: 14.09.2020 - 16.09.2020
Location: Shanghai, China
Exhibitor: Weiss Technik North America, Inc/CSZ Brand
Section: Environmental Simulation

ดูรายละเอียด

Data Centre World 2020

Date: 14.10.2020 - 15.10.2020
Location: Singapur, Singapur
Exhibitor: Weiss Klimatechnik GmbH
Section: Air Solutions

ดูรายละเอียด

The Battery Show Europe 2020

Date: 15.10.2020 - 17.10.2020
Location: Stuttgart, Germany
Exhibitor: Weiss Umwelttechnik GmbH, Schunk Sonosystems GmbH
Section: Sonosystems, Environmental Simulation

ดูรายละเอียด

InterBattery

Date: 21.10.2020 - 23.10.2020
Location: Seoul, Korea
Exhibitor: JFM Tech, Weiss Umwelttechnik GmbH
Section: Environmental Simulation

ดูรายละเอียด

Automotive Testing Expo USA 2020

Date: 27.10.2020 - 29.10.2020
Location: Novi, MI, USA
Exhibitor: Weiss Technik North America, Inc/CSZ Brand
Section: Environmental Simulation

ดูรายละเอียด

Automotive Technology Expo

Date: 28.10.2020 - 30.10.2020
Location: Seoul, Korea
Exhibitor: JFM Tech, Weiss Umwelttechnik GmbH
Section: Environmental Simulation

ดูรายละเอียด

15. Kongress für Krankenhaushygiene 2020

Date: 01.11.2020 - 04.11.2020
Location: Berlin, Germany
Exhibitor: Weiss Klimatechnik GmbH
Section: Air Solutions

ดูรายละเอียด

Electronica 2020

Date: 10.11.2020 - 13.11.2020
Location: Munich, Germany
Exhibitor: Weiss Umwelttechnik GmbH
Section: Environmental Simulation

ดูรายละเอียด