การปฏิบัติตาม

แนวทางและประกาศทางกฎหมายของกลุ่ม Schunk

จรรยาบรรณ

1. การปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมาย และบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นๆ เป็นพื้นฐานของกิจกรรมของ Schunk Group ทั้งหมด  หลักจรรยาบรรณนี้ได้วางแนวทางขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความประพฤติที่มีความรับผิดชอบของพนักงาน Schunk Group และสถาบัน  อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องที่อยู่เหนือขอบเขตของเอกสารนี้ในการวางโครงร่างเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการด้านการจัดการ  ผู้จัดการและพนักงานของ Schunk Group จะต้องปฏิบัติตาม สมาชิกของคณะกรรมการผู้บริหาร  ผู้จัดการและพนักงานของ Schunk Group จะต้องทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำหรับพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบและหากมีข้อสงสัยให้หาคำแนะนำทางกฎหมายจากแผนกที่เกี่ยวข้องของ Schunk Group 

2. การแข่งขันที่เป็นธรรม
นับว่าเป็นนโยบายของ Schunk Group ในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม  Schunk ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดทั้งในประเทศและในต่างประเทศ  รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีการอนุญาตให้มีการกำหนดราคาเป็นการตายตัวหรือข้อกำหนดทางการค้ากับคู่แข่งขันหรือทำข้อตกลงกับคู่แข่งขันในการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งตลาด  ข้อตกลงที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการผูกขาดอาจจะไม่ถูกทดแทนด้วยพฤติกรรมที่เห็นด้วยกับคู่แข่งขันหรือเป็นการทำข้อตกลงภายในสมาคมการค้า  Schunk Group คัดค้านการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หากบริษัทสาขาของ Schunk Group มีส่วนแบ่งที่มีการครอบงำการตลาดสิ่งนี้อาจเป็นการกระทำที่ไม่บังคับให้เกิดค่าใช้จ่ายของลูกค้าหรือคู่แข่ง สมาชิกของคณะกรรมการผู้บริหาร  ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การละเมิดกฎหมายการแข่งขันไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับกลุ่ม Schunk แต่อย่างใดและจะต้องหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง

3. การทุจริต
พนักงานทุกคนจะต้องมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตในเขตอิทธิพลของตนเอง  การทุจริตก็คือการนำเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เงินกู้  ค่าธรรมเนียม  รางวัล หรือผลประโยชน์ที่ให้หรือรับจากอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ทำในบางสิ่งบางอย่างที่ถือว่าไม่เป็นการซื่อสัตย์สุจริต  ผิดกฎหมายหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการละเมิดความน่าเชื่อถือ

4. การขัดกันแห่งผลประโยชน์
สมาชิกของคณะกรรมการผู้บริหาร  ผู้จัดการและพนักงานทุกคนของ Schunk Group มีหน้าที่ที่จะต้องหลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว  (โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผ่านทางบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) และบุคคลอื่นของ Schunk Group

5. การค้าระหว่างประเทศ
บทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับกิจกรรมทางการค้าระหว่างประเทศยังนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของ Schunk Group  บริษัทสาขาของ Schunk Group  จะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางด้านการส่งออกและนำเข้าตามกฎหมาย และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อนุญาตและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆ หรือเจ้าหน้าที่ระดับนานาชาติเป็นผู้กำหนด

6. สภาพการทำงานที่เป็นธรรม
ความสำเร็จทางการค้าของ Schunk Group ขึ้นอยู่กับระดับการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมของพนักงานของบริษัท  ดังนั้นทางกลุ่มจึงตระหนักถึงพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม  นั่นคือเหตุผลที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเพื่อให้กิดความมั่นใจในสภาพการทำงานที่เป็นธรรมทั่วโลก
Schunk จะปฏิบัติตามกฎหมายการทำงานและสวัสดิการสังคมในท้องถิ่นทุกเรื่องอย่างแน่นอน 
คำมั่นสัญญาที่มีต่อสภาพการทำงานที่เป็นธรรม หมายความว่าจะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเรื่องเพศ รสนิยมทางเพศ ประเทศต้นกำเนิด สีผิว หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ  Schunk Group ถือว่าเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานของตนด้วยความเคารพและเป็นธรรม  Schunk Group ยังคาดหวังว่า พนักงานของตนจะปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ การเลือกปฏิบัติหรือการดูถูกจะไม่ได้รับการยอมรับ

7. การใช้แรงงานเด็ก
Schunk Group ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วย  Schunk Group จะเคารพอายุการทำงานขั้นต่ำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการจ้างพนักงาน

8. สุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่จะต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม  ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  กระบวนการ สถานที่ทำงานและอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายบัญญัติและกฎระเบียบภายในว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยตลอดจนสิ่งแวดล้อม

9. หน้าที่ในการรักษาความลับ
ความรู้และข้อมูลที่ใช้ในการทำงานสำหรับ Schunk Group เป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของความสำเร็จในเชิงพาณิชน์ ทาง Schunk Group ลงทุนอย่างมากทางด้านทรัพยากรมนุษย์และการเงิน ในการพัฒนานวัฒกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการ  Schunk Group  มั่นใจในความสำเร็จในตลาด  โดยการปกป้องนวัตกรรมเหล่านี้

เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังในการปกป้องนวัตกรรมเหล่านี้ สมาชิกทุกคนของคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานต้องมั่นใจว่า ความรู้และข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท หรือการค้ายังคงอยู่ในกลุ่ม Schunk พวกเขาจะต้องป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการประชุมกับบุคคลที่สาม ในนิตยสารการค้า และบนอินเทอร์เน็ต  ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานทุกคนที่มีความรู้และข้อมูลอยู่ในมือจะต้องมีหน้าที่ปกป้องลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด และภายใต้ขอบเขตอะไรก็ตามที
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งต่อหุ้นส่วนการค้าของ Schunk Group เกี่ยวกับความลับของบริษัทหรือความลับทางการค้า

10. การปกป้องข้อมูล
การให้ความเคารพต่อพนักงานของเรา ยังหมายความถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาด้วย  Schunk Group จะดำเนินการให้มีการปกป้องข้อมูลที่นำมาใช้งานและกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม

11. องค์กรภายในเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณนี้
หน่วยงานทางธุรกิจแต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อกำหนดที่มีอยู่ในกฎเกณฑ์จรรยาบรรณนี้ เช่นเดียวกับกฎเกณฑ์ภายในบริษัทอื่นๆ สำหรับพื้นที่ธุรกิจของงาน