อุปกรณ์ ไวส์ เทคนิค จากสต็อกสินค้า

ต้องการวันนี้ - เริ่มการทดสอบในสัปดาห์หน้า *

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานทั่วโลก ไวส์ เทคนิค มีกลุ่มอุปกรณ์มากมายในสต็อก และให้เช่า ซึ่งรวมถึงห้องทดสอบอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ  ห้องทดสอบความเสถียร การกัดกร่อน และห้องทดสอบการกระแทกอุณหภูมิ เข้าไปดู - ห้องทดสอบถัดไปของคุณอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่คลิก

Nr. Application Type of unit Equipment Test space volume
[l]
Min. Temperature
[°C]
Temperature change rate
[K/min]
Year of construction
1 Temperature VT 4021-M 64845907 Door with Window
64844917 Temp Mesurement on test specimen
58566232150040 refrigerant conversion
210 -40 3 2017
ต้องการผลิตภัณฑ์
2 Climate ClimeEvent C/180/70/5 64624915 Door with window
64609904 Mobile design
64624936 Temp mesurement on test specimen
180 -70 5 2017
ต้องการผลิตภัณฑ์
3 Temperature LabEvent T/210/70/3/M ESD-Chamber
64625985 ESD protection
64625986 ESD prot. of access ports
64625989 Window in he door - ESD
64626905 mobile design with ESD
64625987 ESD finish in RAL 7035
64609902 Access port 80mm (L1)
210 -70 3 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
4 Temperature LabEvent T/210/40/3 64845907 Door with window 210 -40 3 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
5 Temperature LabEvent T/210/40/3 64849045 Door with window 210 -40 3 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
6 Corrosion SaltEvent SC/KWT 1000 - 1000 0 SaltEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
7 Climate ClimeEvent C/1000/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
8 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 Door with window
mobile design
1500 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
9 Climate ClimeEvent C/180/70/5 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
180 -70 5 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
10 Climate ClimeEvent C/1000/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
11 Climate ClimeEvent C/1000/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
12 Climate ClimeEvent C/1000/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
13 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 64612904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1500 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
14 Climate ClimeEvent C/180/70a/5 64609904 mobilde desgin
64624915 Door with window
180 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
15 Climate ClimeEvent C/1500/70a/3 64612904 mobilde desgin
64624915 Door with window
1500 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
16 Corrosion SaltEvent SC 1000 - 1000 0 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
17 Temperature LabEvent T/210/40/3 64845907 Door with window 210 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
18 Climate ClimeEvent C/1500/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1500 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
19 Corrosion SaltEvent SC/KWT 1000 - 1000 0 3 2018
ต้องการผลิตภัณฑ์
20 Temperature TempEvent
T/180/40/3
64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
21 Climate ClimeEvent C/1500/70/3 64624915 Door with window
64612904 Mobile design
1500 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
22 Temperature TempEvent T/340/70/5 - 340 -70 5 2018
ต้องการผลิตภัณฑ์
23 Climate ClimeEvent C/180/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
24 Climate ClimeEvent C/1500/40/3 64624915 Door with window
64612904 mobile design
1500 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
25 Climate ClimeEvent C/180/70a/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
26 Climate ClimeEvent C/180/70a/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
27 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
28 Temperature LabEvent T/110/70/3 64849045 Door with window 110 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
29 Stability PharmaEvent C/1300 - 1300 0 PharmaEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
30 Stability PharmaEvent C/1300 - 1300 0 PharmaEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
31 Stability PharmaEvent C/1300 - 1300 0 PharmaEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
32 Temperature LabEvent T/110/70/3 64849045 Door with window 110 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
33 Temperature TempEvent
T/180/40/3
64624915 Door with window
64609904 mobile design
180 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
34 Temperature LabEvent T/110/70/3 64849045 Door with window 110 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
35 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
36 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
37 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
38 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
39 Climate ClimeEvent C/600/40/3 64624915 Door with window
64611904 mobile design
600 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
40 Climate ClimeEvent C/600/40/3 64624915 Door with window
64611904 mobile design
600 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
41 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
42 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
43 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
44 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 64612904 mobile design
64624915 Door with window
1500 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
45 Temperature LabEvent T/500/30/3 64848914 Door with window 500 -30 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
46 Shock ShockEvent T/60/V2 - 60 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
47 Temperature TempEvent T/340/40/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
48 Climate ClimeEvent C/1500/70a/5 64612904 mobile design
64624915 Door with window
1500 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
49 Climate ClimeEvent C/600/40/3 64612904 mobile design
64624915 Door with window
600 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
50 Temperature LabEvent T/210/70/5 64844922 Access port in ceiling Ø 80 mm
64609903 Access port ø 125 mm
64847901 Sound insulation by approx. 2-3 dB(A)
64844927 GN2 / Compressed air connection
210 -70 5 2019
ต้องการผลิตภัณฑ์
51 Shock ShockEvent T/120/V2 - 120 -80 ShockEvent 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
52 Climate LabEvent L C/64/40/3 - 64 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
53 Climate LabEvent L C/64/70/3 - 64 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
54 Climate LabEvent L C/100/70/3 - 100 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
55 Climate ClimeEvent C/340/70a/3 64609904 mobile design
64624915 Door with window
340 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
56 Climate ClimeEvent C/600/40/3 64612904 mobile design
64624915 Door with window
600 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
57 Climate ClimeEvent C/340/70a/3 64609904 mobile design
64624915 Door with window
340 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
58 Temperature LabEvent T/20/40/3 - 20 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
59 Climate ClimeEvent C/340/70a/3 64609904 mobile design
64624915 Door with window
340 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
60 Temperature LabEvent T/20/40/3 - 20 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
61 Climate ClimeEvent C/340/40/5 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -40 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
62 Climate ClimeEvent C/340/40/3 64624915 Door with window
64609904 mobile design
340 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
63 Climate ClimeEvent C/1000/70a/3 64624915 Window in the door
64612904 Mobile design
64624999 Pump system without floor
drain
64624907 Notch port
64625945 Water cooling -70°C
1000 -70 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
64 Climate ClimeEvent C/600/70a/5 64611904 mobilde desgin
64624915 Door with window
600 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
65 Temperature LabEvent T/20/40/3 - 20 -40 3 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์
66 Temperature LabEvent T/40/70/5 67996002 40 -70 5 2020
ต้องการผลิตภัณฑ์

*Subject to prior sale. While stock last.


Weiss Technik Lagerlisten FormularSie haben Fragen, Wünsche, Anregungen zu unseren Produkten und Lösungen? Dann nehmen Sie einfach direkt Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können!


Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. Art. 7 DSGVO einverstanden. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung. *
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder