Tuân thủ

Nguyên tắc và thông báo pháp lý của tập đoàn Schunk

1. Tổng quan về bảo mật dữ liệu

Ghi chú chung

Các hướng dẫn sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan đơn giản về những gì diễn ra với dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là tất cả dữ liệu dùng để nhận dạng cá nhân bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về chủ đề bảo mật dữ liệu trong tuyên bố bảo mật dữ liệu của chúng tôi được liệt kê trong văn bản này.

Việc thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Ai chu trách nhim v vic thu thp d liu trên trang web này?

Việc xử lý dữ liệu trên trang web này do bên điều hành trang web thực hiện. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc chi tiết của bên điều hành trong phần thông tin xuất bản của trang web này.

Chúng tôi thu thp d liu ca bn như thế nào?

Một phần dữ liệu của bạn được thu thập khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ví dụ: dữ liệu bạn nhập vào biểu mẫu liên hệ.

Các dữ liệu khác được hệ thống CNTT của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập trang web. Đây chủ yếu là dữ liệu kỹ thuật (ví dụ: trình duyệt internet, hệ điều hành hoặc thời gian xem trang). Dữ liệu này được thu thập tự động ngay khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi s dng d liu ca bn để làm gì?

Một số dữ liệu được thu thập để đảm bảo rằng trang web không có lỗi. Dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân tích hành vi người dùng của bạn.

Bn có quyn gì đối vi d liu ca mình?

Bạn có quyền nhận thông tin về nguồn gốc dữ liệu, người nhận và mục đích lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn phí bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào theo địa chỉ được cung cấp trong phần thông tin xuất bản nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu. Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền.

Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định. Nội dung chi tiết có thể xem trong tuyên bố bảo mật dữ liệu ở mục "Quyền yêu cầu hạn chế xử lý".

Công cụ phân tích và các công cụ của bên thứ ba

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, hành vi lướt web của bạn có thể được đánh giá thống kê. Điều này chủ yếu được thực hiện với cookie và các chương trình phân tích. Hành vi lướt web của bạn thường được phân tích ẩn danh; hành vi lướt web không thể được dùng để truy tìm bạn. Bạn có thể phản đối hoặc ngăn chặn phân tích này bằng cách không sử dụng một số công cụ nhất định. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về nội dung này trong tuyên bố bảo mật dữ liệu sau đây.

Bạn có thể phản đối phân tích này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các tùy chọn phản đối trong tuyên bố bảo mật dữ liệu này.

2. Thông tin chung và thông tin bắt buộc

Bo mt thông tin

Bên điều hành trang web này rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bảo mật và tuân theo các quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu và tuyên bố bảo mật dữ liệu này.

Khi bạn sử dụng trang web này, nhiều dữ liệu cá nhân khác nhau sẽ được thu thập. Dữ liệu cá nhân là dữ liệu dùng để nhận dạng cá nhân bạn. Tuyên bố bảo mật dữ liệu này giải thích việc chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu nào và chúng tôi sử dụng những dữ liệu đó để làm gì. Trong đó cũng giải thích về cách thức và mục đích thực hiện việc này.

Chúng tôi lưu ý rằng việc truyền dữ liệu qua Internet (ví dụ: khi giao tiếp bằng email) có thể có các lỗ hổng bảo mật. Không thể bảo mật hoàn toàn dữ liệu khỏi truy cập từ các bên thứ ba.

Lưu ý v đơn v ph trách

Đơn vị phụ trách xử lý dữ liệu trên trang web này là:

Schunk GmbH

Rodheimer Strasse 59
35452 Heuchelheim
Đức

Điện thoại: +49 641 608 - 0
Email: infobox@schunk-group.com

Đơn vị phụ trách là thể nhân hoặc pháp nhân, một mình hoặc cùng với những người khác, quyết định về mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ email, v.v.).

Rút li tuyên b đồng ý cho x lý d liu

Nhiều quá trình xử lý dữ liệu chỉ có thể được thực hiện khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn có thể rút lại tuyên bố đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Để rút lại tuyên bố đồng ý, bạn chỉ cần gửi một thông báo cho chúng tôi qua email. Trước khi bạn rút lại tuyên bố đồng ý, thì tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu không bị ảnh hưởng.

Quyn phn đối vic thu thp d liu trong các trường hp đặc bit cũng như phn đối tiếp th trc tiếp (Điu 21 DSGVO (Quy định bo mt d liu chung))

Nếu việc xử lý dữ liệu dựa trên Điều 6 Khoản 1 Chữ cái e hoặc f DSGVO (Quy định bảo mật dữ liệu chung), bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn; điều này cũng áp dụng cho việc tạo hồ sơ dựa trên các điều khoản này. Cơ sở pháp lý tương ứng cho việc xử lý dữ liệu được nêu trong tuyên bố bảo mật dữ liệu này. Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân có liên quan của bạn nữa, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được lý do thuyết phục cho việc xử lý dữ liệu ưu tiên hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý này nhằm khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý (phản đối theo Điều 21 Khoản 1 Quy định bảo mật dữ liệu chung).

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích đó; điều này cũng áp dụng cho việc tạo hồ sơ trong phạm vi liên kết với tiếp thị trực tiếp đó. Nếu bạn phản đối, dữ liệu cá nhân của bạn sau đó sẽ không còn được sử dụng cho mục đích tiếp thị quảng cáo trực tiếp nữa (phản đối theo Điều 21 Khoản 2 Quy định bảo mật dữ liệu chung)

Quyn khiếu ni lên cơ quan giám sát có thm quyn

Trong trường hợp vi phạm Quy định bảo mật dữ liệu chung, chủ thể dữ liệu có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, cụ thể là ở quốc gia thành viên nơi chủ thể dữ liệu thường trú, nơi chủ thể dữ liệu làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm. Quyền khiếu nại này không ảnh hưởng đến các biện pháp hành chính hoặc tư pháp khác.

Quyn chuyn tiếp d liu

Bạn có quyền yêu cầu chuyển tiếp dữ liệu mà chúng tôi xử lý tự động dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc khi thực hiện hợp đồng, cho chính bạn hoặc cho bên thứ ba theo một định dạng tập tin thông thường và có thể đọc trên máy. Nếu bạn yêu cầu chuyển trực tiếp dữ liệu cho người khác, điều này sẽ chỉ được thực hiện nếu nó khả thi về mặt kỹ thuật.

Mã hóa SSL hoc TLS

Vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải nội dung bảo mật, chẳng hạn như đơn đặt hàng hoặc thư yêu cầu mà bạn gửi cho chúng tôi với tư cách là bên điều hành trang web, trang web này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS. Bạn có thể nhận biết một kết nối được mã hóa với dòng địa chỉ của trình duyệt thay đổi từ “http://” thành “https://” và với biểu tượng khóa trong dòng trình duyệt của bạn.

Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, bên thứ ba sẽ không thể đọc được dữ liệu bạn truyền cho chúng tôi.

Thông tin, chn, xóa và chnh sa

Trong khuôn khổ các quy định pháp luật hiện hành, bạn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân được lưu trữ của bạn, nguồn gốc dữ liệu và người nhận dữ liệu cũng như mục đích của việc xử lý dữ liệu và nếu cần, có quyền yêu cầu chỉnh sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu này miễn phí bất kỳ lúc nào. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào theo địa chỉ được cung cấp trong phần thông tin xuất bản nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về dữ liệu cá nhân.

Quyn yêu cu hn chế x lý

Bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào theo địa chỉ được nêu trong phần thông tin xuất bản. Quyền yêu cầu hạn chế xử lý được áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Nếu bạn phản đối tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ, chúng tôi thường cần thời gian để xác minh lại điều này. Trong suốt thời gian xác minh, bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
  • Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn xảy ra / diễn ra bất hợp pháp, bạn có thể yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu thay vì xóa.
  • Nếu chúng tôi không cần dữ liệu cá nhân của bạn nữa, nhưng bạn cần chúng để thực hiện, bảo vệ hoặc khẳng định các khiếu nại pháp lý, bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay vì xóa.
  • Khi bạn đưa ra phản đối theo Điều 21 Khoản 1 Quy định bảo mật dữ liệu chung, lợi ích của bạn và của chúng tôi sẽ cần được xem xét. Chừng nào vẫn chưa rõ lợi ích của ai chiếm ưu thế, bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bị hạn chế, những dữ liệu này chỉ có thể được sử dụng khi bạn đồng ý hoặc nhằm mục đích xác định, thực hiện hoặc bào chữa các khiếu nại pháp lý hoặc bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác hoặc vì lý do lợi ích công quan trọng của Liên minh hoặc một quốc gia thành viên.

Phn đối email qung cáo

Theo đây, chúng tôi phản đối việc sử dụng dữ liệu liên hệ được công bố trong khuôn khổ nghĩa vụ cung cấp thông tin xuất bản để gửi tài liệu quảng cáo và thông tin không được yêu cầu. Bên điều hành trang web có quyền thực hiện các hành động pháp lý trong trường hợp bị gửi thông tin quảng cáo không được yêu cầu, chẳng hạn như email thư rác.

3. Nhân viên chuyên trách bảo mật dữ liệu

Nhân viên bo mt d liu theo quy định pháp lut

Chúng tôi đã bổ nhiệm một nhân viên bảo mật dữ liệu cho công ty của chúng tôi.

Matthias Mohr
Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH
D-35452 Heuchelheim
Đức

Điện thoại: +49 641 608 1986
Email: matthias.mohr@schunk-group.com

4. Việc thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Cookie

Một số trang web sử dụng một phần cookie. Cookie không gây hại cho máy tính của bạn và không chứa vi rút. Cookie giúp làm cho chương trình của chúng tôi thân thiện hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được trình duyệt của bạn lưu lại.

Hầu hết các cookie mà chúng tôi sử dụng được gọi là "cookie phiên". Chúng tự động bị xóa sau khi bạn kết thúc truy cập. Các cookie khác vẫn được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Những cookie này cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn trong lần truy cập tiếp theo.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để được thông báo về việc cài đặt cookie và chỉ cho phép cookie trong các trường hợp cụ thể, loại trừ việc chấp nhận cookie trong một số trường hợp nhất định hoặc toàn bộ và kích hoạt tính năng tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt. Việc hủy kích hoạt cookie có thể giới hạn tính năng trang web của chúng tôi.

Các cookie cần thiết để thực hiện quá trình giao tiếp điện tử hoặc để cung cấp các chức năng nhất định mà bạn yêu cầu (ví dụ: chức năng giỏ hàng) được lưu trữ dựa theo Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung. Bên điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc lưu trữ cookie để cung cấp dịch vụ tối ưu hóa và không có lỗi về mặt kỹ thuật. Nếu các cookie khác (ví dụ: cookie để phân tích hành vi lướt web của bạn) được lưu trữ, chúng sẽ được đề cập riêng trong tuyên bố bảo mật dữ liệu này.

Tp tin nht ký máy ch

Nhà cung cấp trang web tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong tập tin nhật ký máy chủ, tập tin này được trình duyệt của bạn tự động truyền cho chúng tôi. Đó là:

  • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
  • Hệ điều hành được sử dụng
  • URL giới thiệu
  • Tên máy chủ của máy tính đang truy cập
  • Thời gian yêu cầu máy chủ
  • Địa chỉ IP

Không kết hợp các dữ liệu này với các nguồn dữ liệu khác.

Dữ liệu được thu thập dựa theo Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung. Bên điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc trình bày không có lỗi kỹ thuật và tối ưu hóa trang web của mình – để làm việc này, các tập tin nhật ký máy chủ phải được ghi lại.

Biu mu liên h

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ lưu thông tin chi tiết của bạn (cụ thể là tên và xưng hô, chi tiết liên hệ của bạn, công ty, quốc gia và thông tin của bạn) và xử lý chúng để phản hồi yêu cầu của bạn. Áp dụng tương tự khi bạn yêu cầu tài liệu thông tin từ chúng tôi. Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của mình, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại để thảo luận về dự án của bạn và giúp bạn liên hệ với người giao tiếp phù hợp. Chúng tôi không chuyển dữ liệu này nếu không có sự đồng ý của bạn.

Do đó, việc xử lý dữ liệu đã nhập trong biểu mẫu liên hệ chỉ được thực hiện dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6 Khoản 1 Chữ cái a Quy định bảo mật dữ liệu chung (DSGVO)). Bạn có thể rút lại tuyên bố đồng ý này bất cứ lúc nào. Để rút lại tuyên bố đồng ý, bạn chỉ cần gửi một thông báo cho chúng tôi qua email. Trước khi bạn rút lại tuyên bố đồng ý, thì tính hợp pháp của quá trình xử lý dữ liệu không bị ảnh hưởng.

Dữ liệu bạn nhập trong biểu mẫu liên hệ sẽ được lưu ở chỗ chúng tôi cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó, rút lại sự đồng ý cho phép lưu trữ, hoặc mục đích lưu trữ dữ liệu không còn được áp dụng (ví dụ: sau khi yêu cầu của bạn đã được xử lý xong). Các quy định pháp lý bắt buộc - đặc biệt là thời hạn lưu giữ - không bị ảnh hưởng.

Yêu cu qua email, đin thoi hoc fax

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc fax, yêu cầu của bạn, bao gồm tất cả dữ liệu cá nhân có được từ đó (tên, yêu cầu), sẽ được chúng tôi lưu trữ và xử lý nhằm mục đích giải quyết yêu cầu của bạn. Chúng tôi không chuyển dữ liệu này nếu không có sự đồng ý của bạn.

Dữ liệu này được xử lý dựa theo Điều 6 Khoản 1 Chữ cái b Quy định bảo mật dữ liệu chung, nếu yêu cầu của bạn liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hoặc cần thiết để thực hiện các biện pháp trước khi ký hợp đồng. Trong tất cả các trường hợp khác, việc xử lý dữ liệu sẽ dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6 Khoản 1 Chữ cái a Quy định bảo mật dữ liệu chung) và / hoặc dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung), vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc xử lý hiệu quả các yêu cầu gửi cho chúng tôi.

Dữ liệu bạn gửi cho chúng tôi thông qua các yêu cầu liên hệ sẽ được lưu ở chỗ chúng tôi cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó, rút lại sự đồng ý cho phép lưu trữ, hoặc mục đích lưu trữ dữ liệu không còn được áp dụng (ví dụ: sau khi yêu cầu của bạn đã được xử lý xong). Các quy định pháp lý bắt buộc - đặc biệt là thời hạn lưu giữ theo luật định - không bị ảnh hưởng.

5. Công cụ phân tích và quảng cáo

Google Analytics

Trang web này sử dụng các chức năng của dịch vụ phân tích web Google Analytics. Nhà cung cấp là Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Google Analytics sử dụng "cookie". Đó là các tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Thông tin được tạo bằng cookies về việc sử dụng trang web này của bạn thường được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ tại đó.

Việc lưu trữ các cookie Google Analytics và việc sử dụng công cụ phân tích này dựa trên Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung. Bên điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc phân tích hành vi người dùng để tối ưu hóa trang web và quảng cáo của mình.

n danh IP

Chúng tôi đã kích hoạt chức năng ẩn danh IP trên trang web này. Do đó, địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút ngắn trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc tại các quốc gia khác ký kết Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu trước khi được chuyển đến Hoa Kỳ. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và rút ngắn ở đó. Thay mặt nhà điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, để tổng hợp các báo cáo về hoạt động trên trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và sử dụng Internet cho nhà điều hành trang web. Địa chỉ IP được chuyển từ trình duyệt của bạn trong phạm vi Google Analytics sẽ không được hợp nhất với các dữ liệu khác của Google.

Plugin trình duyt

Bạn có thể ngăn chặn lưu trữ cookies bằng một cài đặt tương ứng của phần mềm trình duyệt của bạn; tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các tính năng của trang web này. Ngoài ra, bạn có thể ngăn Google thu thập dữ liệu do cookie tạo và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và ngăn Google xử lý dữ liệu này bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có sẵn tại liên kết sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Phn đối vic thu thp d liu

Bạn có thể ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu của mình bằng cách nhấp vào liên kết sau. Một cookie từ chối (Opt-Out-Cookie) sẽ được đặt để ngăn chặn việc thu thập dữ liệu của bạn khi bạn truy cập vào trang web này trong tương lai: hủy kích hoạt Google Analytics.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Google Analytics xử lý dữ liệu người dùng trong tuyên bố bảo mật dữ liệu của Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Đặc đim nhân khu hc trong Google Analytics

Trang web này sử dụng chức năng "đặc điểm nhân khẩu học" của Google Analytics. Chức năng này cho phép tạo các báo cáo có chứa thông tin về tuổi, giới tính và sở thích của khách truy cập trang web. Dữ liệu này đến từ quảng cáo dựa trên sở thích của Google cũng như từ dữ liệu khách truy cập của các nhà cung cấp bên thứ ba. Dữ liệu này không được gán cho một người cụ thể. Bạn có thể hủy kích hoạt chức năng này bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt quảng cáo trong tài khoản Google của mình, hoặc cấm Google Analytics thu thập dữ liệu của bạn như được mô tả trong phần “Phản đối việc thu thập dữ liệu”.

6. Tiếp thị và nhắm chọn lại

Thông tin được cá nhân hóa

Các trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ nhắm chọn lại từ các nhà cung cấp bên thứ ba, cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin được cá nhân hóa. Những công nghệ này cho phép người dùng trang web của chúng tôi và có thể hiện sự quan tâm đến các dịch vụ của Schunk nhận được thông tin cụ thể về các dịch vụ của Schunk phù hợp với họ. Công nghệ này được cung cấp thông qua cookie và thông qua phân tích hành vi người dùng trong quá khứ.

Nhm chn li trang web LinkedIn

Schunk sử dụng công cụ tiếp thị lại do LinkedIn Inc. cung cấp (nhắm chọn lại trang web). LinkedIn cài đặt mã trên trang web của chúng tôi, mã này sẽ đặt cookie trong trình duyệt của khách truy cập trang web của chúng tôi. Chức năng theo dõi chuyển đổi và nhân khẩu học trang web của LinkedIn cho phép Schunk biết điều gì xảy ra sau khi người dùng LinkedIn nhấp vào quảng cáo của chúng tôi, bằng cách sử dụng các phương pháp và hệ thống phân tích của LinkedIn, cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu với LinkedIn và các đối tác của họ. Với dịch vụ này, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin phù hợp về các dịch vụ và sự kiện của Schunk. LinkedIn và Schunk đều tuân thủ luật bảo mật dữ liệu liên quan của Liên minh Châu Âu. Schunk không nhận bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ LinkedIn, mà chỉ nhận thông tin tổng hợp, hoàn toàn không được xác định danh tính về khách hàng và người dùng của chúng tôi. Schunk không cung cấp cho LinkedIn bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào từ hệ thống CNTT hoạt động trung tâm của chúng tôi (chẳng hạn như dữ liệu CRM hoặc CSV). Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo các điều khoản cụ thể trên trang web LinkedIn: www.linkedin.com/legal/conversion-tracking Bạn có thể xem các nguyên tắc bảo mật dữ liệu chung của LinkedIn trên trang web LinkedIn:: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn Ads, LinkedIn Analytics và LinkedIn Marketing Solutions

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của Linked Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Trong phạm vi các dịch vụ này, LinkedIn thu thập và lưu trữ dữ liệu sử dụng trong các hồ sơ gán biệt hiệu để thực hiện đánh giá thống kê về hành vi sử dụng trang web và hiệu quả của quảng cáo, cũng như quảng cáo hướng đến sở thích trên trang web của chúng tôi và trên các trang đối tác của LinkedIn. Nếu bạn là người dùng của LinkedIn, LinkedIn cũng có thể hợp nhất dữ liệu với tài khoản người dùng của bạn. LinkedIn cũng sử dụng cookie để thu thập dữ liệu. Bạn có thể hủy kích hoạt tính năng này và việc thu thập dữ liệu liên quan thông qua các trang web sau:
• https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls
• http://optout.aboutads.info/
• http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
• Việc hủy kích hoạt thường được lưu bằng cookie. Do đó, cần phải thực hiện lại nếu bạn xóa cookie. Ngoài ra, việc hủy kích hoạt phải được thực hiện riêng cho từng trình duyệt.
• Việc sử dụng các dịch vụ LinkedIn đã đề cập để tối ưu hóa trang web và các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi nằm trong phạm vi lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 Khoản 1 Câu 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung).
• LinkedIn được chứng nhận theo Chương trình bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ và do đó đã cam kết duy trì mức độ bảo mật dữ liệu thích hợp. Bạn có thể xem thêm thông tin về bảo mật dữ liệu trong phạm vi các dịch vụ LinkedIn tại: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Để biết thêm thông tin về nguyên tắc từ chối (Opt-out) của LinkedIn, hãy xem thông tin cụ thể trên trang web của LinkedIn:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=de

Nếu bạn muốn phản đối việc sử dụng dữ liệu của mình để sử dụng công cụ nhắm chọn lại LinkedIn, Schunk sẽ tuân thủ lựa chọn từ chối của bạn ngay lập tức. Bạn cũng có thể chặn cookie bằng cách thay đổi cài đặt của tiện ích bổ sung trên trình duyệt hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và trợ giúp.

HubSpot 

Trang web của chúng tôi chứa công nghệ theo dõi từ HubSpot Inc., 24 First St, 2nd Floor, Cambridge/MA 02141, Hoa Kỳ (“HubSpot”). Trong đó có thể bao gồm cookie. HubSpot thu thập và lưu trữ dữ liệu sử dụng trong các hồ sơ gán biệt hiệu để thực hiện quảng cáo dựa trên sở thích. Bạn có thể hủy kích hoạt việc lưu trữ dữ liệu của HubSpot trong cookie và việc ghi lại hành vi người dùng của bạn bằng cách hủy kích hoạt cookie. Chúng tôi sử dụng HubSpot để tối ưu hóa quảng cáo và phương pháp tiếp cận khách hàng, những việc này thuộc phạm vi lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 Khoản 1 Câu 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung). Chỉ khi bạn đồng ý, chúng tôi mới có thể kết hợp dữ liệu gán biệt hiệu với thông tin cá nhân từ hồ sơ CRM của bạn để tiếp cận bạn một cách tối ưu và chăm sóc bạn phù hợp với sở thích. HubSpot được chứng nhận theo Chương trình bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ và do đó cam kết duy trì mức độ bảo mật dữ liệu thích hợp. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của HubSpot trên trang web HubSpot (https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr).

Quyn yêu cu thông tin
Theo yêu cầu, Schunk hoặc người đại diện phụ trách bạn sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản sớm nhất có thể, theo luật hiện hành, về việc chúng tôi có lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn hay không và lưu trữ những dữ liệu cá nhân nào. Nếu bạn đã đăng ký là người dùng, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn tùy chọn tự xem dữ liệu và xóa hoặc thay đổi dữ liệu nếu cần. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác và cập nhật của dữ liệu, nhưng đôi lúc vẫn có những thông tin chưa chính xác được lưu trữ, chúng tôi sẽ chỉnh sửa những thông tin này theo yêu cầu của bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của Tập đoàn, người này cũng sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp có yêu cầu thông tin, đề xuất hoặc khiếu nại.

Nhân viên bo mt d liu ca Tp đoàn
Matthias Mohr
Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH
D-35452 Heuchelheim
Deutschland

Google AdWords và Google Conversion-Tracking
Trang web này sử dụng Google AdWords. AdWords là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (“Google”).

Chúng tôi sử dụng chức năng có tên là Conversion-Tracking (Theo dõi Chuyển đổi) như một phần của Google AdWords. Nếu bạn nhấp vào quảng cáo do Google đặt, một cookie theo dõi chuyển đổi sẽ được thiết lập. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ mà trình duyệt internet lưu trữ trên máy tính của người dùng. Các cookie này sẽ mất hiệu lực sau 30 ngày và không được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng. Nếu người dùng truy cập các trang nhất định trên trang web này và cookie vẫn chưa hết hạn, chúng tôi và Google có thể nhận biết được người dùng đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang này.

Mỗi khách hàng của Google AdWords sẽ nhận được một cookie khác nhau. Không thể theo dõi cookie qua các trang web của khách hàng AdWords. Thông tin thu được bằng cách sử dụng cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo thống kê chuyển đổi cho khách hàng AdWords, những người đã chọn sử dụng dịch vụ theo dõi chuyển đổi. Khách hàng tìm hiểu tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển hướng đến trang có tag theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, họ không nhận được bất kỳ thông tin nào có thể dùng để nhận dạng cá nhân người dùng. Nếu không muốn tham gia theo dõi, bạn có thể phản đối việc sử dụng này bằng cách vô hiệu hóa cookie của Google Conversion-Trackings trong trình duyệt internet của bạn trong mục cài đặt người dùng. Khi đó, bạn sẽ không được đưa vào thống kê theo dõi chuyển đổi.

Việc lưu trữ “cookie chuyển đổi” và việc sử dụng công cụ theo dõi này dựa trên Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung. Bên điều hành trang web có lợi ích hợp pháp trong việc phân tích hành vi người dùng để tối ưu hóa trang web và quảng cáo của mình.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Google AdWords và Google Conversion-Tracking trong các điều khoản bảo mật dữ liệu của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để được thông báo về việc cài đặt cookie và chỉ cho phép cookie trong các trường hợp cụ thể, loại trừ việc chấp nhận cookie trong một số trường hợp nhất định hoặc toàn bộ và kích hoạt tính năng tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt. Việc hủy kích hoạt cookie có thể giới hạn tính năng trang web của chúng tôi.

7. Bản tin

D liu bn tin

Nếu bạn muốn nhận bản tin được cung cấp trên trang web, chúng tôi cần địa chỉ email của bạn cũng như thông tin cho phép chúng tôi xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của địa chỉ email được cung cấp và bạn đồng ý nhận bản tin. Đối với dữ liệu khác, không được thu thập hoặc chỉ được thu thập dự trên sự tự nguyện. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này để gửi thông tin được yêu cầu và không chuyển nó cho bên thứ ba.

Việc xử lý dữ liệu được nhập trong biểu mẫu đăng ký nhận bản tin chỉ diễn ra dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6 Khoản 1 Chữ cái a Quy định bảo mật dữ liệu chung). Bạn có thể rút lại tuyên bố đồng ý cho phép lưu trữ dữ liệu, địa chỉ email và sử dụng chúng để gửi bản tin bất kỳ lúc nào, chẳng hạn như thông qua liên kết "Hủy đăng ký" trong bản tin. Việc bạn rút lại tuyên bố đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các quá trình xử lý dữ liệu đã được thực hiện.

Dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích đăng ký nhận bản tin sẽ được chúng tôi lưu trữ cho đến khi bạn hủy đăng ký nhận bản tin và sẽ bị xóa sau khi bạn hủy đăng ký nhận bản tin. Điều này không ảnh hưởng đến dữ liệu mà chúng tôi đã lưu trữ cho các mục đích khác.

8. Các plugin và công cụ

YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng các plugin từ YouTube, trang web do Google điều hành. Bên điều hành trang web là YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ.

Nếu bạn truy cập một trong các trang được trang bị plugin YouTube của chúng tôi, kết nối với máy chủ YouTube sẽ được thiết lập. Máy chủ YouTube được thông báo bạn đã truy cập trang nào của chúng tôi.

Ngoài ra, YouTube có thể lưu các cookie khác nhau trên thiết bị của bạn. Với sự trợ giúp của các cookie này, YouTube có thể lấy thông tin về những người truy cập vào trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng, cùng với những nội dung khác, để thu thập thống kê video, cải thiện giao diện thân thiện với người dùng và ngăn chặn hành vi gian lận có chủ đích. Các cookie vẫn ở trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng.

Khi đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, đồng nghĩa với việc bạn cho phép YouTube gán hành vi lướt web của bạn trực tiếp với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình.

YouTube được sử dụng nhằm mục đích trình bày các khuyến mại trực tuyến của chúng tôi một cách hấp dẫn. Điều này thể hiện lợi ích hợp pháp theo nội dung Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu người dùng trong tuyên bố bảo mật dữ liệu của YouTube tại: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Trang web này sử dụng dịch vụ bản đồ Google Maps thông qua một API. Nhà cung cấp là Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Để sử dụng các chức năng của Google Maps, bạn cần lưu địa chỉ IP của mình. Thông tin này thường được truyền đến một máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Nhà cung cấp trang web này không có tác động đến việc truyền dữ liệu này.

Việc sử dụng Google Maps nhằm mục đích trình bày các khuyến mại trực tuyến của chúng tôi một cách hấp dẫn và để giúp bạn dễ dàng tìm thấy các địa điểm mà chúng tôi đã chỉ ra trên trang web. Điều này thể hiện lợi ích hợp pháp theo nội dung Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f Quy định bảo mật dữ liệu chung.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu người dùng trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Chúng tôi sử dụng "Google reCAPTCHA" (sau đây gọi là "reCAPTCHA") trên các trang web của chúng tôi. Nhà cung cấp là Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Với reCAPTCHA, chúng tôi muốn kiểm tra xem việc nhập dữ liệu trên các trang web của chúng tôi (ví dụ như trong một biểu mẫu liên hệ) được thực hiện bởi một người hay bởi một chương trình tự động. Để làm điều này, reCAPTCHA phân tích hành vi của khách truy cập trang web dựa trên các đặc điểm khác nhau. Phân tích này tự động bắt đầu ngay khi khách truy cập vào trang web. Để phân tích, reCAPTCHA đánh giá các thông tin khác nhau (ví dụ: địa chỉ IP, thời gian khách truy cập lưu lại trên trang web hoặc chuyển động chuột của người dùng). Dữ liệu được thu thập trong quá trình phân tích sẽ được chuyển tiếp đến Google.

Các phân tích reCAPTCHA hoàn toàn diễn ra ở nền sau. Khách truy cập trang web không được thông báo rằng một phân tích đang diễn ra.

Dữ liệu được xử lý theo Điều 6 Khoản 1 Chữ cái f DSGVO. Bên điều hành trang web có quyền lợi chính đáng trong việc bảo vệ các trang web của mình khỏi gián điệp tự động lạm dụng và SPAM.

Để biết thêm thông tin về Google reCAPTCHA và chính sách bảo mật dữ liệu của Google, vui lòng xem tại các liên kết sau: policies.google.com/privacy und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

etracker

The provider of this website uses the services of etracker GmbH, Hamburg, Germany (www.etracker.com) to analyse usage data. We do not use cookies for web analysis by default. If we use analysis and optimisation cookies, we will obtain your explicit consent separately in advance. If this is the case and you agree, cookies are used to enable a statistical range analysis of this website, a measurement of the success of our online marketing measures and test procedures, e.g. to test and optimise different versions of our online offer or its components. Cookies are small text files that are stored by the Internet browser on the user's device. etracker cookies do not contain any information that could identify a user.

The data generated by etracker on behalf of the provider of this website is processed and stored by etracker solely in Germany by commission of the provider of this website and is thus subject to the strict German and European data protection laws and standards. In this regard, etracker was independently checked, certified and awarded with the ePrivacyseal data protection seal of approval.

The data processing is based on Art. 6 Section 1 lit f (legitimate interest) of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our legitimate interest is the optimisation of our online offer and our website. As the privacy of our visitors is very important to us, the data that may possibly allow a reference to an individual person, such as IP address, registration or device IDs, will be anonymised or pseudonymised as soon as possible. etracker does not use the data for any other purpose, combine it with other data or pass it on to third parties.

You can object to the outlined data processing at any time. Your objection has no disadvantageous consequences.

Further information on data protection with etracker can be found here.