Kiểm định

Kiểm định và tái kiểm định

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan về kiểm định và chứng nhận cần thiết cho sự hợp quy của hệ thống bạn trong quá trình hoạt động; dịch vụ của chúng tôi được thiết kế riêng cho hệ thống của bạn. Chúng bao gồm:

 
 • Kiểm định chất lượng thiết kế DQ
 • Kiểm tra chấp nhận tại nhà máy FAT 
 • Kiểm tra độ chính xác của hệ thống  SAT 
 • Kiểm định lắp đặt IQ
 • Kiểm định hoạt động OQ
 • Kiểm định hiệu năng PQ
 • Hoặc các phương pháp xác minh / đặc tính kỹ thuật theo GAMP5
  Download [.pdf]: Công nghệ điều hòa không khí sáng tạo. Dịch vụ tiêu chuẩn.

  Công nghệ điều hòa không khí sáng tạo. Dịch vụ tiêu chuẩn.

  Tài liệu dịch vụ

  Download