Tuân thủ

Nguyên tắc và thông báo pháp lý của tập đoàn Schunk

Bộ quy tắc ứng xử

1. Tuân thủ các quy định pháp lý

Tuân thủ luật pháp và các quy định pháp lý khác là cơ sở của tất cả các hoạt động của tập đoàn Schunk. Bộ quy tắc ứng xử này đưa ra các hướng dẫn cơ bản về hành vi trách nhiệm đối với các nhân viên và tổ chức của Schunk Group. Tuy nhiên, nó vượt quá phạm vi của tài liệu này để phác thảo tất cả các quy định pháp lý mà hội đồng quản lý, người quản lý và nhân viên của Tập đoàn Schunk phải tuân theo. Các thành viên của ban quản lý, người quản lý và nhân viên của Schunk Group được yêu cầu phải thông báo cho mình về các quy định pháp lý cho các lĩnh vực trách nhiệm của họ và, nếu còn nghi ngờ, hãy tìm kiếm tư vấn pháp lý từ các bộ phận liên quan của tập đoàn Schunk.

2. Cạnh tranh công bằng

Chính sách của Schunk Group là thúc đẩy cạnh tranh công bằng. Schunk tuân thủ tất cả các luật chống tin cậy trong và ngoài nước hiện hành cũng như luật chống lại cạnh tranh không lành mạnh. Không được phép ấn định giá hoặc điều khoản thương mại với đối thủ hoặc đạt được thỏa thuận với đối thủ để phân chia thị trường. Các thỏa thuận trái với luật chống độc quyền có thể không được thay thế bằng các phương thức hành vi được thỏa thuận với các đối thủ cạnh tranh hoặc bằng các thỏa thuận trong các hiệp hội thương mại. Tập đoàn Schunk từ chối các hoạt động cấu thành cạnh tranh không lành mạnh. Nếu các công ty con của Tập đoàn Schunk có thị phần nổi trội, điều này có thể không được hiểu là lạm dụng chi phí của khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh. Tất cả các thành viên của ban quản lý, người quản lý và nhân viên phải nhận thức được thực tế rằng việc vi phạm luật cạnh tranh, theo bất kỳ cách nào, không phục vụ lợi ích của tập đoàn Schunk và phải tránh hoàn toàn.

3. Tham nhũng

Tất cả các nhân viên phải cam kết chống lại tham nhũng trong các lĩnh vực ảnh hưởng của họ. Tham nhũng là việc cung cấp, cấp hoặc chấp nhận một món quà, khoản vay, phí, phần thưởng hoặc lợi ích khác cho hoặc từ một người khác như một động cơ để làm điều gì đó không trung thực, bất hợp pháp hoặc có thể vi phạm lòng tin.

4. Xung đột lợi ích

Tất cả các thành viên của hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của Tập đoàn Schunk có nghĩa vụ tránh xung đột lợi ích với lợi ích cá nhân (trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thông qua những người hoặc công ty liên kết) và những người của Tập đoàn Schunk.

5. Thương mại quốc tế

Các quy định pháp lý hợp lệ cho hoạt động thương mại quốc tế cũng được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn Schunk. Các công ty con của Tập đoàn Schunk phải tuân thủ tất cả các hạn chế xuất nhập khẩu hợp lệ và phải tuân thủ các quy định và điều kiện cấp phép do chính quyền quốc gia hoặc quốc tế áp đặt.

6. Điều kiện làm việc công bằng

Thành công thương mại của Schunk Groups phụ thuộc rất lớn vào nhân viên của mình. Do đó, Tập đoàn công nhận các nguyên tắc cơ bản của trách nhiệm xã hội. Đó là lý do tại sao lợi ích của Tập đoàn để đảm bảo điều kiện làm việc công bằng trên toàn thế giới. Schunk sẽ tuân thủ tất cả các luật pháp phúc lợi xã hội và làm việc tại địa phương như một vấn đề tất nhiên. Cam kết về điều kiện làm việc công bằng này có nghĩa là không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào đối với nhân viên, cho dù trên cơ sở giới tính, xu hướng tình dục, nước xuất xứ, màu da hoặc các đặc điểm cá nhân khác. Tập đoàn Schunk coi nhiệm vụ của mình là một người chủ đối xử với nhân viên của mình một cách tôn trọng và công bằng. Tập đoàn Schunk cũng mong rằng các nhân viên của mình đối xử với nhau một cách tôn trọng. Phân biệt đối xử hoặc lăng mạ sẽ không được chấp nhận. 

7. Lao động trẻ em

Tập đoàn Schunk từ chối lao động trẻ em, cũng liên quan đến các đối tác kinh doanh của mình. Tập đoàn Schunk sẽ tôn trọng độ tuổi làm việc tối thiểu, hợp pháp của khu vực thẩm quyền liên quan khi sử dụng nhân viên.

8. Sức khỏe và an toàn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường

Nhiệm vụ của tất cả nhân viên là tránh rủi ro cho con người và môi trường, giảm thiểu tác động đến môi trường và sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm. Các quy trình, phương tiện làm việc và thiết bị phải tuân thủ các hướng dẫn pháp lý và nội bộ về sức khỏe và an toàn và môi trường.

9. Nhiệm vụ bảo mật

Kiến thức và thông tin có được khi làm việc cho Tập đoàn Schunk là một yếu tố cơ bản của thành công thương mại. Tập đoàn Schunk đầu tư nguồn nhân lực và tài chính đáng kể vào việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Tập đoàn Schunk đảm bảo thành công trên thị trường bằng cách bảo vệ những đổi mới này.

Điều cần thiết là các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để bảo vệ những đổi mới này. Tất cả các thành viên của hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên phải đảm bảo rằng kiến thức và thông tin, tạo thành bí mật thương mại hay bí mật công ty, vẫn nằm trong Tập đoàn Schunk. Họ phải ngăn chặn việc xuất bản dữ liệu nhạy cảm trong các cuộc họp với bên thứ ba, trên các tạp chí thương mại và trên Internet. Hơn nữa, tất cả nhân viên sở hữu kiến thức và thông tin này phải xác định xem, và ở mức độ nào, cần phải bảo vệ bản quyền.

Nhân viên không được phép thông báo cho các đối tác kinh doanh của Tập đoàn Schunk về công ty hoặc bí mật thương mại.

10. Bảo vệ dữ liệu

Tôn trọng nhân viên của chúng tôi cũng có nghĩa là bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ. Tập đoàn Schunk sẽ thực hiện tất cả các điều khoản bảo vệ dữ liệu hiện hành và yêu cầu điều này với nhân viên của mình.

11. Tổ chức nội bộ để duy trì quy tắc ứng xử này

Mỗi đơn vị kinh doanh có trách nhiệm thực hiện các quy định có trong quy tắc ứng xử này cũng như các quy tắc nội bộ khác của công ty đối với lĩnh vực kinh doanh của mình.