Tuân thủ

Nguyên tắc và thông báo pháp lý của tập đoàn Schunk

Thông báo pháp lý

Bản quyền
Bản quyền 2015 Schunk GmbH. Đã đăng ký Bản quyền. Tất cả các tệp văn bản, hình ảnh, đồ họa và âm thanh, video và hoạt hình, cũng như sự sắp xếp của chúng, phải tuân theo bản quyền và các luật khác để bảo vệ tài sản. Chúng không được sao chép cho mục đích thương mại hoặc phân phối, cũng không được sửa đổi và sử dụng trên các trang web khác. Một số web Schunk Internet cũng chứa tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền của bên cung cấp tài liệu nói trên.

Nhãn hiệu
Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu xuất hiện trên các website của Schunk đều là các nhãn hiệu được bảo vệ của Schunk, đặc biệt là trong trường hợp logo và biểu tượng của công ty.

Quyền cấp phép
Schunk muốn cung cấp cho bạn một nền tảng Internet sáng tạo và nhiều thông tin. Vì lý do này, chúng tôi hy vọng rằng bạn cũng hào hứng với thiết kế sáng tạo của chúng tôi như chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu sự hiểu biết của bạn rằng Schunk phải bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền và các web Internet này không thể cấp bất kỳ quyền cấp phép nào cho tài sản trí tuệ của Schunk.

Trách nhiệmThông tin và thông số kỹ thuật trên các website này không đại diện cho bất kỳ sự bảo hành hoặc bảo đảm nào, chúng được thể hiện hoặc ngụ ý. Cụ thể, chúng không đại diện cho một thỏa thuận hoặc bảo đảm ẩn ý liên quan đến điều kiện, tính thương mại, sự phù hợp của chúng cho các mục đích cụ thể hoặc tuân thủ luật pháp và bằng sáng chế.

Trên các trang Internet của chúng tôi, bạn cũng có thể tìm thấy các liên kết đến các website khác trên Internet. Chúng tôi muốn chỉ ra cho bạn rằng chúng tôi không ảnh hưởng đến thiết kế hoặc nội dung của các website được liên kết với chúng tôi. Vì lý do này, chúng tôi có thể không chịu trách nhiệm về sự cập nhật mới, tính chính xác, tính đầy đủ hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp ở đó. Trong bối cảnh đó, chúng tôi giữ khoảng cách với bất kỳ và tất cả nội dung của các website đó. Tuyên bố này áp dụng cho tất cả các liên kết có trong các website Internet của chúng tôi đề cập đến các web bên ngoài và nội dung của chúng.